Školský klub detí v školskom roku 2015/2016

V školskom roku 2015/2016 navštevuje ŠKD 166 detí. Do výchovno-vzdelávacej činnosti sa deti môžu zapojiť od 06:00 do 18:00 hod. Po vyučovaní sú zaradení do oddelení, v ktorých si nielen vypracovávajú úlohy, ale rozvíjajú aj svoje zručnosti a majú možnosť voľnej hry a zábavy s kamarátmi. Činnosti v oddeleniach sú riadené výchovným programom : „Hrou za poznaním“.  Naša práca je obohatená pobytom v herni, v ktorej sa môžu hrať na koberci, sledovať video a DVD i pracovať na štyroch počítačoch. Na rekreačnú činnosť využívame školský dvor s pieskoviskom, lavičkami, preliezkami a viacúčelovým  ihriskom. Zapájame sa do aktivít poriadaných CDT na Bodvianskej ulici. Deti môžu sa prihlásiť na plavecký výcvik a korčuľovanie.

Oddelenia

 Oddelenie

 p. vychovávateľka

 triedy

 V triede

 I.

Janušeková

  I.A, V.A

I.A

 II.

  Macková

 0.A, III.A, VII.B

III.A

 III.

 Straková

 I.B, V.B

I.B

 IV.

 Sziglová

 II.B, IV.A, V.A

II.B

 V.

Vetrecinová

 II.A, IV.A

II.A

VI.

Vinciová

 III.B, IV.B, VI.A, VII.A

III.B

Deti z ŠKD na golfovom ihrisku

Deti z ŠKD v keramickej dielni

Deti z ŠKD v Neškole

Deti z ŠKD na plaveckom kurze

Poplatky v ŠKD v šk. r. 2014/2015

Riaditeľstvo ZŚ, Žitavská 1, upozorňuje rodičov, ktorí majú deti v školskom klube detí, aby poplatky Za ŠKD na január 2015 platili až po 2. januári 2015.

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 5/2013 zo dňa      17. 9. 2013 o výške mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni

Výška príspevku na čiastočnú úhradu ŠKD - zmena od 1.7.2013

Od 1.7.2013  podľa VZN zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu školského klubu detí mesačne sumou 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa         t.j. 13,56 €.

Poplatok je potrebné uhrádzať vždy do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca. Za január 2015 sa poplatok uhradí od 1.1.2015 do 11.1.2015. Ak príspevok nebude uhradený rodič bude telefonicky vyzvaný, aby si dieťa prišiel vyzdvihnúť  po vyučovaní. Toto opatrenie vyplýva z opakovaných nedodržiavaní daného termínu.

Poplatok je možné uhradiť:

poštovou poukážkou                                                           InternetBanking-om

                                                                    na číslo účtu      1633222951/0200

 Pre lepšiu identifikáciu platby, nezabudnite uviesť do správy pre prijímateľa meno Vášho dieťaťa, triedu, mesiac a rok za ktorý je platená platba, napr. Jurko Guľôčka, I.A, 9/2015

Žiadame rodičov, aby po zaplatení poplatku za ŠKD čo najskôr predložili doklad o zaplatení (šekový ústrižok, doklad o bankovom prevode) pani výchovavateľke.

Činnosť ŠKD je zaradená ako nadštandardná služba a zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu mesačnou sumou podľa VZN.