Kompletný školský poriadok je k nahliadnutiu v kancelárii školy.