Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. 5/2013 zo dňa     17. 9. 2013 o výške mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni

Žiadame rodičov, aby bezhotovostnú platbu za stravu realizovali presne v takej sume, aká je uvedená na stravnom šeku.

Šeky a stravné lístky je nutné vyzdvihnúť vždy do 30.-teho v mesiaci v čase od 8.00 do 14.00 hod - bočný vchod do budovy školy (ŠKD)

* Stravné lístky vydávame posledné tri dni v mesiaci.
* Na začiatku každého mesiaca je nutné stravné lístky vyzdvihnúť najneskôr v prvý deň ráno do 8.00 hod., inak v tento deň stravník nedostane obed (tento nevydaný obed bude odpočítaný ako preplatok!)
* Stravné lístky je možné odhlásiť 24 hod vopred do 14.00 hod a každý pondelok ráno do 8.00 hod.
Telefónne číslo : 02/ 45 24 28 48

O Z N Á M E N I E

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, č. 2/2011 zo dňa 8.11. 2011 s účinnosťou od 1.1. 2012 sa výška finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni upravuje nasledovne:
Žiaci a zamestnanci ZŠDo 31.12. 2011 (€)Od 1.1. 2012 (€)
I. stupeň 0,961,09
II. stupeň 1,031,16
zamestnanci 1,131,26
Žiaci a zamestnanci SSGDo 31.12. 2011 (€)Od 1.1. 2012 (€)
žiaci do 15 rokov1,031,16
študenti nad 15 rokov1,131,26
zamestnanci 1,131,26
Stravníci súkromného slovanského gymnázia a zamestnanci základnej školy uhrádzajú režijné náklady vo výške 0,96 €.