Základná škola na Žitavskej ul. č. 1 vo Vrakuni v školskom roku 2006/2007 prvýkrát otvorila NULTÝ ROČNÍK


V školskom roku 2015/2016 základná škola na Žitavskej ul. č. 1 vo Vrakuni po veľmi dobrých skúsenostiach a ohlasoch rodičov opäť otvorila NULTÝ ROČNÍK pre deti s odloženou školskou dochádzkou. V tomto školskom roku  triedu navštevuje  16 detí pripravujúcich sa na úspešný a najmä bezproblémový vstup do 1. ročníka.
V edukačnom procese takéhoto ročníka je dôraz kladený na:
- rozvoj reči, jazykových a komunikačných schopností,
- rozvoj jemnej motoriky, grafomotorických schopností a prejavov,
- rozvoj poznávacích a psychických procesov (zrakového a sluchového vnímania, pamäti, názorného myslenia...),
- rozvoj sociálnej a emocionálnej zrelosti (schopnosť nadviazať kontakt a primerane komunikovať s vrstovníkmi a dospelými, schopnosť ovládať momentálne impulzívne potreby a túžby, podriadiť sa požiadavkám výučby a školy...),
- rozvoj poznávacích záujmov,
- rozvoj pracovných a sebaobslužných návykov,
- rozvoj matematických predstáv,
- rozvoj esteticko-pohybových schopností.

Podrobné informácie o 0. ročníku
Žiadosť o prijatie do 0.ročníka
Protokol o zápise

        Veľmi dôležitý je aj individuálny prístup pri malom počte detí v triede a využívanie netradičných vyučovacích metód a foriem. Žiaci sa učia v blokoch, čo podporuje rozvoj tvorivosti, samostatnosti a zodpovednosti.
        Vďaka sponzorskému daru spoločnosti HENRIETTA – direct marketing, s.r.o. je trieda vybavená novými výškovo nastaviteľnými lavicami, ktoré dotvárajú prostredie pozitívne vplývajúce na prirodzený vývin dieťaťa. Základná škola zakúpila pre deti koberec, učebné pomôcky ako napr. pracovné zošity, rôzne didaktické hry a stavebnice.

Rodičia predškolákov, ak uvažujete z rôznych dôvodov o odklade školskej dochádzky svojho dieťaťa môžete sa informovať o NULTOM ROČNÍKU priamo na ZŠ Žitavská ul. č. 1 vo Vrakuni alebo na telefónnom čísle 02/45 24 11 67.