Vážení rodičia, spoluobčania, priatelia!

Dovoľujeme si Vás touto cestou osloviť a požiadať o Vašu pomoc a spoluprácu. Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť o tom, kam pôjde dvojpercentná časť Vašich zaplatených daní.
Vy rodičia sami snáď najlepšie viete, aké je náročné vašim ratolestiam ponúknuť atraktívne a vhodné alternatívy trávenia voľného času, zapojiť ich do činnosti, učiť ich zodpovednosti, vytrvalosti a citlivosti pre druhých, tak aby z nich vyrástli správni a čestní ľudia. Spolu si uvedomujeme akú dôležitú úlohu zohráva voľný čas, prostredie, skupina pre rast detí, ale tiež dospievajúcej mládeže, ktorí sú pod paľbou médií a komercie zraniteľnejší viac ako kedykoľvek predtým. Vnímame, že je potrebné konať preventívne, vytvárať bezpečné, čisté a otvorené prostredie pre rozvoj kvalitných medziľudských vzťahov. Je dôležité ponúkať športové a tvorivé aktivity. Naša spoločná námaha pri výchove našich detí sa nezaobíde bez neustálej tvorivej investície - materiálnej aj duševnej. Ponúkame Vám možnosť podporiť prostredie, kde Vaše dieťa trávi aj mimoškolský čas alebo chvíle počas prázdnin. Našim úsilím je vytvárať práve také prostredie, kde sa Vášho syna, dcéry vždy niekto ujíma. Máte možnosť zabezpečiť lepšie podmienky pre Vaše dieťa práve vtedy, keď na neho nemáte priamy dosah a to bez toho, aby Vás to niečo stálo, iba ak pár minút z Vášho vzácneho času.
Venujte 2% z Vašich daní z príjmu Združeniu rodičov Základnej školy Žitavská 1, 821 07 Bratislava.

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane .doc
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane .pdf
Potvrdenie o zaplatení dane

Vaše peniaze budú použité na:
    Skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu.
    Rozvoj a a materiálne vybavenie záujmovej činnosti pre deti a širokú verejnosť.
Celý postup na http://www.rozhodni.sk
V skratke ako na to:

         * daňové priznania pre právnické osoby -PO- oddiel IV obsahujú samostatné vyhlásenie pre poukázanie podielu z daní

   - je možné poukázať na účet združenia na základe samostatnej darovacej zmluvy finančný dar vo výške 0,5 % dane a zároveň poukázať 2% z daní
Najneskôr do 31.3.2016

   - alebo len 1,5 % zo zaplatenej dane
Najneskôr do 31.3.2016

         * daňové priznania pre fyzické osoby typu FO-A-oddiel VIII, FO-B- oddiel XIII obsahujú samostatné vyhlásenie pre poukázanie 2% (3%) z daní bez podmienky samostatného daru vo výške 0,5% z daní.
Najneskôr do 31.3.2016
Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.

4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2016

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Poznámky:
   * Do kolónky ROK sa píše 2015
   * Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
   * Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.