Kompletný školský poriadok ŠKD je k nahliadnutiu v kancelárii školy.